Hanked

Kaitsevaldkonna hankeid korraldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, mille eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.  
 

Riigikaitse arengukava »

 • Läbipaistvus ja parim oskusteave

  Kõigi kaitseostarbeliste hangete koondamine ühte asutusse tagab hangete läbipaistvuse ning parima hangete- ja taristualase oskusteabe koondumise ühte kohta. Otsuse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomiseks tegi kaitseminister 2016. aasta juulis, keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017.

 • Riigikaitse arengukava

  Kaitseotstarbelise varustuse hangete prioriteedid, hangetele eraldatavate summade piirmäärad ja teostamise aeg kuni 2022. aastani on kindlaks määratud riigikaitse arengukavaga. Kinnitatud plaani kohaselt kaitseotstarbelise varustuse hangete maht kasvab ning jõuab 2020. aastaks ligi 200 miljonit euroni.

 • Aastakümne prioriteedid

  Selle aastakümne prioriteedid on jalaväe lahingumasinate, uute pikamaa tankitõrjeraketisüsteemide ning liikursuurtükkide hanked, samuti kaitseväe sõjaaja üksustele vajaliku varustuse ja varude täiendamine.

 

E-riigihangete register

Kaitsevaldkonna riigihanked leiate riigihangete registrist. Pärast registrisse sisenemist valige üleval olevast menüüst "Register" ja seejärel "Hanke otsing". Paremal asuvasse lahtrisse "Hankija" sisestage "Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus".

Riigihangete register »
 

Hangete läbiviimise põhimõtted

Kaitseinvesteeringute Keskusesse on koondunud kogu kaitsealaste hangete erialatedmised ja ressurss. See võimaldab valdkonna hankeid paremini planeerida, kasutada tõhusalt kogu teadmiste- ja kogemustepagasit ning saavutada parim ja säästlikuim tulemus nii kasutajale kui ka maksumaksjale.

Hankekord » (104.73 KB, PDF)

 

Kaitseotstarbelise varustuse hanked
Varustushangetest kulub suurim osa kaitseväe uute võimete loomisele ning reservüksuste sõjaaja varustuse ja varude muretsemiseks. Lisaks suuremahulistele projektidele nagu pikamaa tankitõrje ja liikursuurtükkide hanked, soetatakse sideseadmeid, veokeid ja teisi rivisõidukeid, laskemoona, pioneerivarustust, öövaatlusseadmeid, suurtükiväe- ja miinipildujaüksuste varustust.

Varustuse hoolduse ja administratiivhanked

Lisaks uute võimete loomisega seotud hangetele hoolitseb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ka hangitud varustuse ja süsteemide ülalpidamise ja meeskondade vajaliku väljaõppe eest.

Kaitse-eelarve 2017
 

Olulisemad hankevaldkonnad 2017. aastal
 

2017. aastal on kavas läbi viia ca 500 hanget kogusummas 159 miljonit eurot.

Hankeplaanis olevaid andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena, andmed täpsustuvad hangete väljakuulutamisel riigihangete registris. Hankeplaani muudetakse vajadusel kord kvartalis. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ei avalda kodulehel riigihangete seaduse mõistes erandhankeid, minikonkursse (kehtivate raamlepingute alusel korraldatavad minikonkursid) ja hankeid, mis teostatakse läbi NATO või EL agentuuride või mille hankimine toimub läbi teise riigi rahvusvahelise ühishankena.

Hankeplaan » (82.81 KB, PDF)

 • Maismaasõidukid
 • Laskemoon
 • Maismaasõidukite elutsükkel, sh hooldus, remont, opereerimise tagamine
 • Relvastus
 • Mereväe tehnika ja elutsükkel, sh hooldus, remont, opereerimise tagamine
 • Side- ja IT-varustus
 • Riidevarustus
 • Imitaatorid
 • Väliteenistusvarustus, sh meditsiini-, väliköögi- ja staabitelgid ning staabitelgi küttesüsteem; remonditelgid koos küttesüsteemiga; 3–6 inimese telgid
 • Meditsiinitehnika
 • Õhuväe navigatsioon, seire ja sidesüsteemid
 

Hangete kvaliteet
 

Kaitsevaldkonna hangete viimine ühtse juhtimise alla kindlustab, et kõiki  hankeid valmistavad ette ja viivad läbi selle valdkonna eksperdid, kel on kogemus igapäevasel suurhangete korraldamisel, kes teavad, mida dokumentatsiooni koostamisel arvestada ja oskavad vajadusel kaasata  täiendavaid ekspertteadmisi.

Teadmiste ja oskuste jagamine omavahel ja rahvusvaheliste meeskondade koosseisus koondab hangete alased ekspertteadmised ühte allüksusesse ja toodab sünergiat.

 

Koostöö
 

Kaitseinvesteeringute Keskus on avatud ning huvitatud hangete korraldamisel koostööst rahvusvahelisel tasandil nii NATO-liitlaste, näiteks Norra või Taaniga, või lähinaabrite Soome ja Rootsiga. Soomega koostöös hankis Eesti õhuseireradarid, mis paiknevad Muhu saarel ja Tõikamäel,  Valgamaal. Samuti teeb keskus koostööd mis  võimaldab liitlasriikidel hankida vajalikke võimeid ühiselt, ning Euroopa Kaitseagentuuriga.

NATO hangete agentuur »
Euroopa Kaitseagentuur »

 • Ekspertide kaasamine

  Rahvusvahelise koostöö raames saab hangete ette valmistamisse kaasata vastava valdkonna eksperte ja kogemusi üle maailma, mis aitab hankeid sujuvamalt ja täpsemini korraldada.

 • Kõik Kaitseministeeriumi valitsemisala hanked

  Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid kogu kaitseministeeriumi valitsemisala tarbeks – lisaks kaitseväele ka kaitseministeeriumile, Kaitseliidule, kaitseressursside ametile, sõjamuuseumile.

 • Ühtsed alused ja raamlepingud

  Hankeid korraldatakse ühtsetel alustel, hangete korraldamisel arvestatakse ka hangitud esemete ja süsteemide elutsükliga, st kogu süsteemi kulu planeeritakse korraga. Ühised hanked võimaldavad sõlmida raamlepinguid, mis annab vabaduse konkreetseid hankemahte vastavalt vajadusele täpsustada.

 

Hanketeated

 

Koknkursi "Kaitseväe Tapa linnaku teisaldatavad müügi- ja toitlustuskohad" infopäev 20.10.2017 kell 11.00 RKIK-s.

RKIK kutsub kõiki huvitatud isikuid 20.10.2017 kell 11.00 RKIK-s toimuvale infopäevale.

Infopäeval selgitame potentsiaalsetele pakkujatele konkursu eesmärke ja oodatavat lõpptulemust. Samuti räägime hindamiskriteeriumitest, edasise koostöö põhimõtetest ning asjaoludest, mida tuleb kaitseväe linnakus tegutsemisel arvestada. Peame oluliseks turul tegutsevate ettevõtete kogemust, seettõttu ootame huvilistelt konstruktiivset kaasamõtlemist, et luua parimad võimalused algavaks koostööks.

Huvilistel palume registreerida ennast kadi-kai.kollo[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee MHK 18.10.2017 teatades osavõtja (-te) ees- ja perekonnanime ning millist ettevõtet esindatakse. Suure huvi korral võib infopäeva toimumiskoht muutuda (Harjumaa).

Muudatustest teavitatase osalejaid aegsasti. Lisaküsimuste korral võib julgelt pöörduda Kadi-Kai Kolli (+372 58669686) poole.

Päevakava:

11.00-11.15 Kogunemine RKIK peamajas Järve 34a, Tallinnas. Sissepääs Tammsaare tee poolsest küljest, keskmisest uksest, helistada Kadi-Kai Kollo +372 58669686.

11.15-11.30 RKIK tutvustus

11.30-12.30 Tapa linnaku, teenuse kontseptsiooni ja konkursi tingimuste tutvustus

12.30-12.45 kohvipaus

12.45-13.00 kaasamõtlus, küsimused-vastused, ettepanekud.

 


Hanke korraldamine restoraniteenuse tellimiseks lihtsustatud korras

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus teatab soovist sõlmida raamlepingud (eelnõu lisatud (42 KB, DOC)) restoraniteenuse tellimiseks.
Teenuse tellimiseks on plaanis sõlmida raamlepingud erineva suuruse, interjööri ja toiduvalikuga ning erinevates asukohtades asuvate toitlustusasutustega.
Sooviavaldused raamlepingu sõlmimiseks saata e-posti aadressil elika.muinast[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 12.05.2017.

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 16. Oktoober 2017