Sa oled siin

Keskkonnamõju hindamised

Sõjaline väljaõpe mõjutab paratamatult keskkonda. Üks võimalus vähendada olulise mõjuga inimtegevuse negatiivseid tagajärgi on hinnata enne tegevuse elluviimist selle mõjusid ja määrata võimalusel leevendavad meetmed. Keskkonnamõjude hindamine on tegevus, mis hindab kavandatava tegevuse mõju keskkonnale laiemas tähenduses – st lisaks looduskeskkonnale ka inimesele ja inimese loodud keskkonnale, sh kultuurilisele ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. Keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks ühelt poolt on otsuste langetamiseks ja kujundamiseks info kogumine, teisalt aga avalikkuse kaasamine – asjast huvitatud avalikkusel on laialdased võimalused mõjude hindamise menetluses osaleda.

 

Nursipalu harjutusväli

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks 12.10.2018 otsusega nr 1-10/18-333 Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks oli saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Arvo kuld, e-post arvo.kuld[at]tja[dot]ee, telefon 667 2062).
Kaitseministeerium (registrikood: 70004502) Sakala 1, Tallinn, kontaktisik Tuuli Vors, e-post tuuli.vors[at]kaitseministeerium[dot]ee, telefon 7170165


KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda elektrooniliselt TJA dokumendiregistris (TJA dokumendiregiaster nr 1-10/18-333)

Tehnilise Järelevalve Amet
Tallinn, HARJUMAA, Sõle 23A
Telefon: 6672000
E-post: INFO[at]TJA[dot]EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avalike suhete spetsialist Anu Võlma
Telefon: 667 2031
E-post: anu.volma[at]tja[dot]ee
Teadaande number 1374533

Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Tehnilise%20J%C3%A4relevalve%20Amet/keskkonnamoju-hindamine/keskkonnamoju-hindamise-aruande-nouetele-vastavaks-tunnistamine/2018/10/26/1374533

Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamine

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH) avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 21:

Nursipalu KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12. jaanuar 2018  kuni 13. veebruar 2018 elektrooniliselt läbi TJA (www.tja.ee). Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Võru valla (www.voruvald.ee) kodulehel avaldatava lingi ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Võru vald (asukoht: Võrumõisa 4a, Võru linn).

Aruande lisad nr 3 ja nr 5 määratakse ametkondlikuks kasutamiseks. Neile on kantud kaitstavate isendite ja liikide täpsed elu-/asukohad, mis on piiratud kasutamiseks ja ei avalikustata. Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt  I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. Asutused ja isikud, kellel on põhjendatud vajadus nimetatuga tutvumiseks pöörduvad teabe saamiseks TJA poole.

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: ehitusvaldkonna nõunik Valmond Mikli, tel: 6672036, e-post valmond.mikli[at]tja[dot]ee, arendaja Kaitseministeerium Tuuli Vors, tel: 7170165, e-post tuuli.vors[at]kaitseministeerium[dot]ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu KMH aruande kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 13. veebruar 2018: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info[at]tja[dot]ee.

Nursipalu KMH aruande avalik arutelu toimub: 20. veebruar 2018 Rõuge Rahvamajas (asukoht Metsa 1, Rõuge alevik, Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised), Rõuge valla (rouge.kovtp.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile. Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel. KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info[at]tja[dot]ee.

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
30.06.2016 - 15:55PDF icon kaskkiri_kmh.pdf210.78 KBpdf
Viimati uuendatud: 29. Oktoober 2018