Sa oled siin

Planeeringud

Riigi eriplaneering on uus planeeringuliik, millega alates 1. juulist 2015. a. planeeritakse riiklikes ja rahvusvahelistes huvides olevaid olulise ruumilise mõjuga objekte. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi, transpordi, jäätmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.

Riigi eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Riigi eriplaneeringu alusel saab alustada ehitusprojekti koostamist ehk muid planeeringuliike alale koostama ei pea. Samuti saab riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise ajaks kehtestada ehituskeelu ja maid riigi eriplaneeringuga kavandatavaks tegevuseks reserveerida.

Riigi eriplaneeringu koostamine koosneb reeglina kahest etapist: asukoha eelvalikust ja planeeringu detailse lahenduse väljatöötamisest. Teatud juhtudel, kui kavandatava ehitise asukoha eelvalik on juba varasemates planeeringutes tehtud, võib riigi eriplaneeringut alustada planeeringu detailse lahenduse koostamisest, nt Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering.

Riigi eriplaneeringu menetlus, kui asukoha valik on eelnevalt tehtud. (601.82 KB, PDF)

Loe veel

 

Keskpolügoon

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH avalik väljapanek

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailse lahenduse keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Materjalid leitavad siit.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu eelnõu

Ettepanekud ja vastused

Avalikud arutelud

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH avaliku väljapaneku teade

Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade


Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 06.09.2018-08.10.2018.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse staadiumist. Eriplaneeringule ei koostata asukoha eelvalikut, sest asukoht on kinnitatud planeeringu algatamisel kehtinud ja praegu kehtivas Harju maakonnaplaneeringus 2030+ ning harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 713 (vt täpsemalt planeeringu seletuskirjast).

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringuga kavandatakse kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte.
Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Olulise negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks (täpsemalt vt planeeringu seletuskirjast ja KSH aruandest).

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud ja avaliku väljapaneku toimumise ajal ka Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn). Kaitseministeeriumis saab dokumentidega tutvuda tööpäevadel esmaspäevast reedeni kella 9.00st 16.00ni.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 08.10.2018 (k.a) aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel: info[at]kaitseministeerium[dot]ee .

Avalikud arutelud toimuvad 25.10 kell 18.00 Kuusalu Vallavalitsuses aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik; 29.10 kell 18.00 Kadrina Rahvamajas aadressil Viru 14, Kadrina alevik ja 30.10 kell 18.00 Tapa Linnaraamatukogus aadressil Kooli 6, Tapa linn.


Kaitseministeerium
Sakala 1, Tallinn
Telefon 717 0165
E-post info[at]kaitseministeerium[dot]ee

Planeeringu algatamise otsus

Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255 „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ algatati Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu valla territooriumil ca 12 000 hektari suuruse Kaitseväe keskpolügooni olemasolevates piirides. Planeeringuala täpne asukoht ja piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korralduse nr 255 lisas.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringu koostamist alustatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel ning Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn) tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00 kuni 31. augustini 2016.


Planeeringu algatamise eelnõu

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärgiks on kaitseministri 22.03.2016. a. käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks vajaliku planeeringu detailse lahenduse koostamine.

Kaitseväe keskpolügooni planeeringuala:

 

 

Viimati uuendatud: 27. September 2019