Sa oled siin

Planeeringud

Riigi eriplaneering on uus planeeringuliik, millega alates 1. juulist 2015. a. planeeritakse riiklikes ja rahvusvahelistes huvides olevaid olulise ruumilise mõjuga objekte. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi, transpordi, jäätmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.

Riigi eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Riigi eriplaneeringu alusel saab alustada ehitusprojekti koostamist ehk muid planeeringuliike alale koostama ei pea. Samuti saab riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise ajaks kehtestada ehituskeelu ja maid riigi eriplaneeringuga kavandatavaks tegevuseks reserveerida.

Riigi eriplaneeringu koostamine koosneb reeglina kahest etapist: asukoha eelvalikust ja planeeringu detailse lahenduse väljatöötamisest. Teatud juhtudel, kui kavandatava ehitise asukoha eelvalik on juba varasemates planeeringutes tehtud, võib riigi eriplaneeringut alustada planeeringu detailse lahenduse koostamisest.

 

Keskpolügoon

Planeeringu algatamise otsus

Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255 „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ algatati Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu valla territooriumil ca 12 000 hektari suuruse Kaitseväe keskpolügooni olemasolevates piirides. Planeeringuala täpne asukoht ja piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korralduse nr 255 lisas.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringu koostamist alustatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel ning Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn) tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00 kuni 31. augustini 2016.


Planeeringu algatamise eelnõu

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärgiks on kaitseministri 22.03.2016. a. käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks vajaliku planeeringu detailse lahenduse koostamine.

Kaitseväe keskpolügooni planeeringuala:

 

Viimati uuendatud: 25. Mai 2017