Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevus- või projektitoetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, projektitoetust audiovisuaalset materjali tootvad äriühingud.

Toetuse taotlemisest

 • Täitke taotlusvorm ja allkirjastage see digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage 1. detsembriks Kaitseministeeriumile.
 • Aasta jooksul on võimalik esitada lisataotlusi, kui ministeeriumi eelarves on võimalusi täiendavaks rahastamiseks.
 • Taotlus suunatakse sisust lähtuvalt ministeeriumi osakonnale, kus seda menetletakse eraldiste eraldamise korra järgi.
 • Osakond esitab ministeeriumi juhtkonnale põhjendatud ettepanekud, kas rahalist toetust anda või mitte. Toetus eraldatakse ministri käskkirjaga.
 • Taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult. Rahastamisotsused 1. detsembriks laekunud taotluste kohta tehakse hiljemalt 1. märtsiks.
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu.
 • Sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel.
 • Toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigieelarveliste eraldiste eraldamise korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate eraldiste eraldamise korras toodud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.

Toetuste andmise kord

Vormid

Toetused ja aruanded

 

Viimati uuendatud: 30. Mai 2016