Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest

 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel.
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile.
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu.
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon.
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler.
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel.
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu.
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel.
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.

 

 

 

Tegevustoetuse konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja kaitseväeteenistuse valdkonna valdkonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartnerid, kelle kaasabil viia ellu järgmised tegevused:

 • tegevustoetus metsavendadega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestuste kogumiseks 2020. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;

 • tegevustoetus eruohvitseridega seotud mälestusürituste korraldamiseks, mälestusüritustel osalemiseks ning mälestuste kogumiseks 2020. aastal summas kuni 5000 eurot;

 • tegevustoetus admiral Johan Pitkaga seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2020. aasta jooksul kuni 2000 eurot;

 • projektitoetus põhikooli astme õpilaste õpilasmaleva 2020. aasta suvisesse programmi täiendava 5-päevase riigikaitseteemalise mooduli lisamiseks kuni 20 000 eurot;

 • tegevustoetus kindral Johan Laidoneriga seonduvate mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2020. aasta jooksul summas kuni 2000 eurot;

 • projektitoetus Laidoneri olümpiajooksu korraldamiseks 2020. aastal summas kuni 1500 eurot;

 • tegevustoetus Kaitseväe veteranide sotsiaalsete ürituste korraldamiseks, eneseabiprojektide läbiviimiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2020. aastal jooksul summas kuni 11 000 eurot;

 • tegevustoetus 1944. aasta kaitselahingutega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2020. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;

 • tegevustoetus Kaitseväe üksuste ja ohvitserkonna ajalooliste traditsioonide hoidmiseks ning sellega seotud mälestus- või muude ürituste korraldamiseks 2020. aasta jooksul kuni 2000 eurot.

 • Tegevustoetuse konkursside eelarve on kuni 24 000 eurot ja projektitoetuse konkursside eelarve kuni 21 000 eurot.

Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2020Digitaalselt allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info[at]kaitseministeerium[dot]ee või paberkandjal postitada aadressile Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.

Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik; toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

Taotlus peab sisaldama:

 • taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);
 • taotleja organisatsiooni tutvustus ning ülevaade senistest tegevustest;
 • tegevusega saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks;
 • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldus aasta lõikes;
 • tegevuse kogueelarve, sh tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta.

Taotluse hindamise kriteeriumid: 

 • taotleja olulisus valdkonnas;
 • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • tegevuse elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • teavitusplaan;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. 

 

 

 

Tegevustoetuse konkurss

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakond kuulutab välja tegevustoetuse konkursi leidmaks koostööpartnerid, kelle kaasabil tutvustada eestivene noortele vanuses 10-19 eluaastat Eesti riigikaitset, selle eesmärke ja toimimist.

Tegevustoetuse andmisega tahame kaasata riigikaitse valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi riigikaitsepoliitika elluviimisse ning suurendada vabaühenduste kaudu noorte teadlikkust riigikaitsest. Tegevustoetusega toetame vabaühenduse elluviidavaid tegevusi.

Tegevustoetuse taotleja peab olema Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus. Põhitegevusteks peavad olema kohalikud, riiklikud ja rahvusvahelised projektid, mille raames korraldatakse mitte-eesti emakeelega noortele suunatud sündmuseid, teostatakse analüüse ja rakendatakse muid meetmeid, mis aitavad eesmärke saavutada. Eraisikud tegevustoetust taotleda ei saa.

Tegevustoetus on mõeldud igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, ühingu arendamiseks. Igapäevase tegevusega seotud kulud on näiteks ruumi rent, elektri ja vee kulu, kontoritarbed jms teenused.

 • Konkursi eelarve on 42 200 eurot. Toetust antakse üheks aastaks, s.o perioodil jaanuar kuni detsember 2020. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2020. Digitaalselt allkirjastatud taotlused esitada e-posti aadressile press[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis, eelistatavalt Tallinnas ja Ida-Virumaal;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta, kui teabe edastamise viis ei ole kindlaks määratud toetuse andmise tingimuste määrusega;
 • toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

Taotluse hindamise kriteeriumid:

 • taotleja olulisus valdkonnas;
 • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • tegevuse elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • teavitusplaan;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

 

 

 

Projektitoetuse konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartnerid, kelle kaasabil tutvustada eestivene noortele vanuses 10-19 eluaastat Eesti riigikaitset, selle eesmärke ja toimimist.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega Kaitseministeerium toetab konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, äriühingu või vabaühenduse peamiselt ühekordselt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

Projektitoetuse andmise eesmärk on kaasata äriühinguid ja vabaühendusi Kaitseministeeriumi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimisesse. Toetuse andmise tulemusel paranevad valdkonna arenguvõimalused ja mõju ühiskonnas.

Projektitoetuse taotleja peab olema Eestis registreeritud äriühing või vabaühendus (mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing). Põhitegevuseks peavad olema kohalikud, riiklikud või rahvusvahelised projektid.

Konkursi eesmärk on leida koostööpartner, kes aitab saavutada Kaitseministeeriumi strateegilisi eesmärke ja sihtgruppide hõlmamist erinevate tegevuste kaudu – koolitused, kaitsetahet tugevdavad üritused, audiovisuaalsed teosed, riigikaitsealase teabe levitamine jne.

 • Konkursi eelarve on 50 000 eurot. Toetust antakse üheks aastaks, s.o perioodil jaanuar kuni detsember 2020. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2020. Digitaalselt allkirjastatud taotlused esitada e-posti aadressile press[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta, kui teabe edastamise viis ei ole kindlaks määratud toetuse andmise tingimuste määrusega;
 • toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

Taotluse hindamise kriteeriumid:

 • taotleja olulisus valdkonnas;
 • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • tegevuse elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • teavitusplaan;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

 

 

 

Toetuste andmise kord

Vormid

Toetused ja aruanded

 

Viimati uuendatud: 12. Detsember 2019