Sa oled siin

Alusdokumendid ja õigusaktid


 

Riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja riigi kaitsetegevuse kava koostamine lähtub alates 2016. aastast riigikaitseseadusest. Riigikaitse strateegiliste arengudokumentide koostamisel, elluviimisel ja muutmisel lähtutakse riigieelarve seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud strateegiliste arengudokumentide koostamise, elluviimise ja muutmise korrast.

 

Eesti julgeolekupoliitika alused

Julgeolekupoliitika alused määravad Eesti huve ning rahvusvahelise ja riigisisese julgeolekukeskkonna riske arvesse võttes kindlaks julgeolekupoliitika eesmärgid, põhimõtted ja tegevussuunad.

Julgeolekupoliitika alused kiidab Vabariigi Valitsuse ettepanekul oma otsusega heaks Riigikogu. Julgeolekupoliitika aluste muutmine algatatakse välisministri ettepanekul julgeolekukeskkonna olulise muutumise korral.

 

Eesti riigikaitse strateegia

Riigikaitse strateegia tugineb „Eesti julgeolekupoliitika alustele” ning sellest lähtub riigikaitse detailsem planeerimine.

Strateegia kohaselt on riigi kaitsmine kõigi olulisemate Eesti riigiasutuste ülesanne. See määratleb riigikaitse peamiste tegevussuundadena peale sõjalise kaitse ka tsiviilsektori toetuse sõjalisele kaitsele, rahvusvahelise tegevuse, sisejulgeoleku tagamise, ühiskonna elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamise ning psühholoogilise kaitse.

Strateegia lähtub põhimõttest, et kõik asutused, kes vastutavad ühe või teise valdkonna eest sõjaajal, peavad nende eest vastutama ka rahuajal.

 

Vabariigi Valitsus kiitis 2017. aasta 29. juunil heaks „Riigikaitse arengukava 2017–2026“, mis vaatleb riigikaitset sõjalisest kaitsest laiemalt ning paneb kõikidele olulisematele riigiasutustele konkreetsed riigikaitselised ülesanded.

Riigikaitse arengukava 2017-2026 on riigikaitse keskne võimeplaneerimise dokument, milles ohustsenaariumidele tuginevalt tuvastati aastateks 2017-2026 vajalikud ja Eesti riigi võimalustega kooskõlas olevad arendused.

Eraldi käsitletakse kuute riigikaitse tegevussuunda: sõjaline kaitse, tsiviilsektori toetus, sisejulgeolek, strateegiline kommunikatsioon, rahvusvaheline tegevus ning riigi ja ühiskonna toimepidevus.

 

 

Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022

Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022 kirjeldab sõjalise riigikaitse arengueesmärgid ja nende saavutamiseks kuluvad ressursid, mille määramisel lähtume riigikaitse arengukavast 2017-2026, NATO väevõime-eesmärkidest ning Kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest.
 

Kaitsetegevuse operatiivkava

Kaitsetegevuse operatiivkava kirjeldab sõjalise riigikaitse ülesannete täitmist olemasolevate sõjaliste võimetega vastavalt riigikaitse strateegias püstitatud eesmärkidele.

Kaitsetegevuse operatiivkava kehtestab Kaitseväe juhataja kooskõlastatult kaitseministriga üheks aastaks.

 

Viimati uuendatud: 13. August 2018